ผู้บริหาร โค้ช เจ้าหน้าที่
   


ผู้บริหาร

  พล.ท.ม.ล.สุปรีดี ประวิตร

  ประธานสโมสร

  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร

  รองประธานสโมสร

  นายณชพร มูลประหัส

  LOC

  กิตินันท์ ศรีปราโมช

  ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

  นายธนวิชญ์ ชัยภักดี

  หัวหน้าสำนักปฏิบัติการ

  ทินกร แพทย์เจริญ

  รองประธาน

  ชูศักดิ์ แสงอร่าม

  ผู้จัดการทีม VIP RAJPRACHA

  อ.ประพันธ์ เปรมศรี

  ประธานพัฒนาเทคนิค (รักษาการผู้จัดการทีม)

ผู้ฝึกสอน

  นายสมฤทธิ์ อ่อนสมจิตร์

  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

  นายนันทวัฒน์ ทองมาลีวรรณ

  ผู้ช่วยหัวหน้าฝึกสอน

  นายสมาน นาคนาวา

  ผู้ฝึกสอน

  นายธีระพงษ์ ขุนจิตใจ

  เจ้าหน้าที่ควบคุมทีม

  นายสันชัย ทองมลีวรรณ์

  ผู้ฝึกสอน

  นายภูมิพัฒน์ สุภาสวัสดิ์

  ผู้ฝึกสอน

  นายไตรภพ ชูชื่นกลิ่น

  ผู้ฝึกสอน

เจ้าหน้าที่

  น.ส.รุ่งทิพย์ ปาคำทอง

  เจ้าหน้าที่เลขานุการสโมสร

  นายพชร ลิ้มวิไล

  นักกายภาพบำบัด

  นางสาวรุ่งรัตน์ ผลาผล

  เจ้าหน้าที่ทีม

  ร.ท.จินตสิทธิ์ ประวิตร ณ อยุธย

  เว็บมาสเตอร์/เลขานุการฝ่ายต่างประเทศ

  จ.ส.อ.ภราดร สีด้วง

  เว็บมาสเตอร์ / เจ้าหน้าที่ประสานงานสโมสร

  จิราภา อ่อนหวาน

  ผู้ประสานงานแฟนคลับ

อดีตผู้บริหาร

  พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร

  อดีตประธานสโฒสร

  กิตติรัตน์ ณ ระนอง

 

  ณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์

  อดีตผู้จัดการทีม

  สุชาติ อินทร์ลักษณ์

  อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีม

  พ.ต.อ.สมชาย ชวะเดช

  อดีตผู้เล่น, อดีตกรรมการ

  ชาลี จิตจรุงพร

  อดีตกรรมการ

  พ.ต.อ.อภินันท์ เกษเสถียร

  อดีตผู้เล่น, อดีตกรรมการ

  พล.อ.รัตนะ เฉลิมแสนยากร

  อดีตรองประธาน

  สุรพล อุทินทุ

 

  สุวิทย์ ปรางค์จันทร์

  อดีตกรรมการ

  รัชชพล เหล่าวานิช

  อดีตกรรมการ

  พรเพ็ญ เกียรติเฉลิมพร

 

  วินิจ เลิศรัตนชัย

  อดีตกรรมการ

  นวรัตน์ ลิ่มนรรัตน์

  อดีตกรรมการ

  สมชัย อภิวัฒนาชัย

  อดีตกรรมการ

  ศุภกร พลกุล

  อดีตกรรมการ

  วีรวัฒน์ อินทรลักษณ์

  สมาชิก อบจ. นนทบุรี

  เฉลิมพล นิยมศิลป์

  สมาชิก อบจ. นนทบุรี

  พ.ต.อ.ประสงค์ กฤษณะสุวรรณ

 

  สมเกียรติ พัฒน์ทรัพย์

 

  พรเทพ เตชะไพบูลย์

  อดีตรองประธาน

  สันติภาพ เตชะวณิช

  อดีตรองประธาน

  ธารทิพย์ ศิรินุพงศ์

  อดีตรองประธาน

  วิเชียร พุฒิวิญญู

  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

  พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ

  นายก อบจ. นนทบุรี

  นิติกร กรัยวิเชียร

  อดีตกรรมการ

  ร.อ.เซษฐ์ รมยะนันทน์

  อดีตกรรมการ

  กรรกฎ โกมลโชติ

  อดีตกรรมการ

  มันทนา ประไพเพ็ชร์

  อดีตกรรมการ

  สุรศักดิ์ โชตานุภาพ

  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

  ฉัตรชัย โชยะสิทธิ์

  ผู้ช่วยผู้จัดการทีม

  สรรเสริญ อรุณธารี

  อดีต หัวหน้าสำนักงาน

  อ.กษิต สภานุชาติ

  อดีตผู้อำนวยการสโมสร

  น.ส.ณัฏฐธิดา นามแก้ว

  อดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการสโมสร

  น.พ.อติเรก จิวะพงศ์

  รองประธาน, อดีตแพทย์ประจำทีม

  นาย เสงี่ยม บุญมีฤทธิ์

  รองประธาน

  ฐิรพล การิวัลย์

  ที่ปรึกษาสโมสร

  อ.ดวงฤทธิ์ เป็ญจาธิกุล ชัยรุ่ง

  ที่ปรึกษาสโมสร

  อ.วิทยา เป็ญจาธิกุล

  ที่ปรึกษาสโมสร

  อ.ธนพันธุ์ พูลชอบ

  ผู้จัดการทีมทั่วไป

  ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์

  ที่ปรึกษาสโมสร

  ดร.ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง

  ประธานที่ปรึกษา

  น.ส.สุดคนึง ปทุมชาติ

  เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานนักเตะต่างชาติ

  คุณ ธีระศักดิ์ แสนวรางกุล

  ผู้จัดการทีม

  อ.ชัยวัฒน์ สุนทรนนท์

  ที่ปรึกษาทีม

  อ.สุชาติ สาระผล

  ผู้ควบคุมทีม

  นาย จิระเดช พูลสุข

  ผู้อำนวยการสโมสร

  ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล

  ที่ปรึกษาสโมสร

  พล.อ.วีรากฤต แย้มวิบูล

  ที่ปรึกษาสโมสร

  นายจตุโชค วิริยะพงศ์ชัย

  ผู้จัดการทีม ปี 2015

  นายชินพัฒน์ สืบพงษ์

  รองผู้จัดการทีม ปี 2015

อดีตโค้ชผู้ฝึกสอน

  สุทิน ไชยกิตติ

 

  จตุพร ประมลบาล

  อดีตผู้ฝึกสอน

  เดือน ดารา

  อดีตผู้ฝึกสอน

  พ.ต.ท.ยรรยง ณ หนองคาย

  อดีตผู้ฝึกสอน

  พ.ต.ท.โกวิทย์ เพ็งลี

  อดีตผู้ฝึกสอน

  กุนเธ่อร์ กลอมบ์

  อดีตผู้ฝึกสอน

  ประวิทย์ ไชยสาม

  อดีตผู้ฝึกสอน

  ด.ต.โอภาส สุภาพรรค

  อดีตผู้ฝึกสอน

  โฮเซ่ อัลเวซ เบอร์วิส

 

  คณุตม์ เสียงใส

  อดีตผู้ฝึกสอน

  สารพล ศรีลาจันทร์

  เจ้าหน้าที่อุปกรณ์

  ใกล้รุ่ง ตรีจักรสังข์

  อดีตผู้ฝึกสอน

  สัมฤทธ์ อ่อนสมจิตร

  อดีตผู้ฝึกสอน

  ชนะ เอี่ยมแสงใส

  ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

  สมชาย ทรัพย์เพิ่ม

  อดีตผู้ฝึกสอน

  มิลอส โจซิค

  อดีตผู้ฝึกสอน

  วีระยุทธ สวัสดี

  ผู้ฝึกสอน

  พ.อ.ต. วิลาศ น้อมเจริญ

  ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

  พัฒธนพงศ์ ศรีปราโมช

  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

  น.ต.วีระพงษ์ เพ็งลี

  ผู้ฝึกสอน

  พ.อ.อ.กัณวีร์ ทองซิว

  ผู้ช่วยโค้ชฟิตเนส

  ดนัย จารุวาระกุล

  ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

  สมชาย บูรณะวังศิล

  กายภาพบำบัด

  น.ส.วิภาดา บัวชู

  นักวิทยาศาสตร์ การกีฬา

  เชี่ยว ลาภไธสง

  ผู้ฝึกสอน

  จุฬาวุฒ มะสิน

  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

  อ.ธนาเดช วุฒิจีรเดช

  อดีตเจ้าหน้าที่ทีม

  วรวรรณ ชิตะวณิช

  ที่ปรึกษาทางเทคนิค

  อ.สมรรธ อมาตยกุล

  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

  สมยศ ศรีวัฒนา

  เจ้าหน้าที่อุปกรณ์

  อ.จิราณัติ นันจันที

  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

  อ.กนก ชันแสง

  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

  อ.สุรชาติ ป้องสีดา

  ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน

  อ.ศิลป์ธร เมฆพยับ

  ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน

  อ.กนกศักดิ์ จินาพันธ์

  ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน

  ธเนศ บุปผาราม

  โค้ชฟิตเนส

  ธนาชัย สหัสโชติ

  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

  อ.วิทยา วงษ์เอี่ยม

  โค้ชประตู

  น.ส.กาญจนา เต่าทอง

  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

  นายสมเด็ด หิตเทศ

  หัวหน้าผู้ฝึกสอน

  นายสราวุธ คำบัว

  โค้ชผู้รักษาประตู

  Mr.Emmanuel Wilson

  เจ้าหน้าที่ทีม

  นายนิติพงษ์ รัตนวงค์

  เจ้าหน้าที่ทีม

  นายวุฒิชัย ชูจิตร

  เจ้าหน้าที่ทีม

  นายชาคลิน คำพวงวิจิตร

  เจ้าหน้าที่ทีม

  นายประสูติเวช ทองโสภา

  ผู้ฝึกสอน

  นายวรกฤช สุขนุกูล

  เจ้าหน้าที่ทีม

  นายพีรณัฐ ทองมา

  เจ้าหน้าที่ทีม
วิดีโอแนะนำ
วิดีโอทั้งหมด >>

ข่าวล่าสุด
"ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี รวมพลังสู้ ออกล่าชัยชนะบุกลุยถิ่นของ "อัศวินดาบม้า"
"ตราชฎา" รวมพลังสู้ ราชประชา เอฟซี เลียงหน้าลุย
วันอาทิตย์นี้ "ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ "เด็กร่มเกล้า"
"ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี รวมพลังสู้ ออกล่าชัยชนะบุกลุยถิ่นของ "ราชสีห์บ้านบึง" บ้านบึง เอฟซี
"ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี รวมพลังสู้
"ชฎา" บุกเยือนถิ่นของ "เสือสามย่าน"
"ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี รวมพลังสู้ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ ทหารบก เอฟซี
24 มิ.ย.60 "ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี บุกล่า "ฉลามอันดามัน" แกรนด์อันดามัน ระนอง ยูไนเต็ด
พร้อมดวลสนั่น 21 มิ.ย.60 ศึกฟุตบอลถ้วยน็อคเอาท์
24 มิ.ย.60 "ตราชฎา"บุกล่า "ฉลามอันดามัน"
21 พ.ค.60 พร้อมลุย "ตราชฎา"
17 พ.ค.60 "ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี เปิดบ้านต้อนรับการบุกของ “กอและพิฆาต”
ออกลุย "ตราชฎา"
เครื่องร้อนพร้อมลุย "พลังเพชร"
"ตราชฎา" ออกล่า "ม้าสีหมอก" 3 พ.ค.60
สู้ๆๆ "ตราชฎา" ราชประชา เอฟซี รวมพลังบุก
"ตราชฎา"เดินหน้าลุยต่อรวมพลังสู้
25 มี.ค.60 "ตราชฎา" ออกลุยถิ่น "เด็กร่มเกล้า"
"ตราชฎา"เดินหน้าลุยรวมพลังสู้
5 มี.ค.60 ได้เวลา "ตราชฎา" ปะทะ "เสือสามย่าน, ลูกพระเกี้ยว "
"ตราชฎา" เปิดบ้านรับการมาเยือนของ "ฉลามอันดามัน"
12 ก.พ.60 "ตราชฎา" ปะทะ "พะยูนพิฆาต"
24 ธ.ค.59 เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานฟุตบอลไทย
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
พวกเราจะลุยไปด้วยกัน และสู้ไปด้วยกัน
"ตราชฎา" พร้อมสู้
ราชประชา "ตราชฎา" เปิดบ้านรับการมาเยือนของ " สิงห์นายด่าน"
"ตราชฎา" รวมพลังสู้บุกลุยถิ่น " สิงห์นายด่าน"
"เราจะสู้ลุยไปด้วยกัน แชมเปี้ยนส์ลีก"
ห้ามพลาด "ตราชฎา" เปิดบ้านปะทะ "พญาวานร"
"ตราชฎา" จัดเต็มปะทะ "ปีศาจปู" 14 ส.ค. 59
"ตราชฎา" บุกไล่ล่าลุยถิ่น "ขุนศึกทัพพระยา"
"ตราชฎา" ปะทะ "ราชสีห์บ้านบึง" วันที่ 1 ส.ค.59
"ตราชฎา"จัดเต็มรวมพลังสู้
ช่วยเป็นกำลังใจบุกไปคว้าชัยชนะด้วยกัน
วันที่ 9 ก.ค.59 พี่น้อง "ชฎา" ทุกคนอย่าพลาด
26 มิ.ย.59 เวลา 16.00น. "ตราชฎา" เดินหน้าลุยเยือนถิ่น "เรือรบประจัญบาน"
15 มิ.ย.59 "ตราชฎา" พร้อมลุย "อินทรีอันดามัน"
12 มิ.ย.59 "ตราชฎา"รวมพลังสู้ "มังกรเจ้าเวหา"

Our Social

 

@ Copyright 2011 Rajpracha Football Club. All Rights Reserved